W 2003 roku podjęliśmy się trudnego zadania organizując w szkole pierwszy oddział integracyjny. W kolejnych latach liczba uczniów i tym samym oddziałów integracyjnych systematycznie wzrastała. Obecnie obejmujemy opieką dydaktyczno – wychowawczą ponad 33 uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie ci realizują obowiązek szkolny w 8 oddziałach integracyjnych. Wychowawcami tych klas są:

Edukacja Wczesnoszkolna

Ib – wychowawca mgr Inez Kopcińska, pedagog specjalny: mgr Katarzyna Wolny – Knapik
Ic – wychowawca mgr Ewa Słowik, pedagog specjalny: mgr Aneta Ignacak

  Gimnazjum

IIa Gimnazjum – wychowawca: mgr Sylwia Wiercioch pedagog specjalny: mgr Monika Lewkowicz
IIb Gimnazjum –wychowawca, mgr Monika Dyląg pedagog specjalny: mgr Anna Sawicka
IIe Gimnazjum – wychowawca: mgr Joanna Matuszyk, pedagog specjalny: mgr Anna Grudzińska
IIIa Gimnazjum – wychowawca, mgr Teresa Lempart pedagog specjalny: mgr Damian Lisowicz
IIIb Gimnazjum – wychowawca: mgr Elżbieta Trawa, pedagog specjalny: mgr Urszula Włodek
IIIg Gimnazjum – wychowawca: mgr Aneta Bergieł pedagog specjalny: mgr Katarzyna Gądek

Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 osób, wśród których od 3 do 5 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasach tych pracuje 2 nauczycieli : nauczyciel przedmiotu oraz pedagog specjalny (nauczyciel wspierający proces kształcenia integracyjnego). Współpraca obu pedagogów daje gwarancję pełnej indywidualizacji pracy dydaktycznej, stałe dostosowanie treści programowej do możliwości psychofizycznych uczniów.

Dla dzieci z dysfunkcjami organizujemy specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, na których uczniowie mają zapewnioną pomoc:
– oligofrenopedagoga,
– tyflopedagoga,
– surdopedagoga,
– logopedy,
– neurologopedy,
– socjoterapeuty,
– trenera integracji sensorycznej SI
– trenera EEG-Biofeedback,
– trenera metody Warnkego,

Dysponujemy gabinetami terapeutycznymi, gabinetem psychologa, pedagoga, salą do treningu EEG-Biofeedback, sportowym atrium z boiskiem do Boccia, siłownią. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo, szkoła została pozbawiona wszelkich barier architektonicznych. Dla naszych podopiecznych wybudowano podjazdy, toalety dla osób mających problemy z poruszaniem się, do ich dyspozycji jest również winda.

Szkoła to nie tylko lekcje i nauka, dlatego też uczniowie klas integracyjnych, tak jak pozostali gimnazjaliści uczestniczą w różnego rodzaju formach aktywności pozaszkolnej: warsztatach tematycznych, przedstawieniach teatralnych, przeglądach i konkursach artystycznych, zawodach sportowych, wycieczkach i wyjściach klasowych, imprezach integracyjnych o zasięgu zarówno szkolnym jak i lokalnym. Uczniowie niepełnosprawni podobnie jak ich zdrowi rówieśnicy realizują projekty edukacyjne, włączani są we współpracę z lokalnymi instytucjami charytatywnymi: Caritas, Stowarzyszenie „Betlejem”, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ”Ratownik Górniczy”. Właśnie z Fundacją Ratownik Górniczy organizujemy Pierwszy Międzyszkolny Integracyjny Turniej Boccia, który mamy nadzieję na stałe wpisze się w kalendarium imprez w naszej szkole.

Klasy integracyjne istnieją u nas już 14 lat. Lata te były dla całej społeczności szkolnej cennym doświadczeniem oraz doskonałą lekcją tolerancji, dojrzałości i współdziałania.

Dodatkowym atutem naszej placówki jest możliwość kontynuowania nauki przez osoby niepełnosprawne w jedynej w mieście, szkole ponadgimnazjalnej – III Liceum Ogólnokształcącym, w którym również funkcjonują klasy integracyjne.

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KLAS INTEGRACYJNYCH

Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie posiadający wymagane dokumenty:
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
3. Dokumentację medyczną
4. Podanie
5. Zgodę rodziców na kształcenie dziecka w klasie

O przyjęciu do klasy integracyjnej ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Wydaje on pisemną decyzję zaświadczającą o zakwalifikowaniu ucznia do klasy. Informację o przyjęciu rodzice i uczniowie mogą znaleźć na listach wywieszonych przed szkołą lub w sekretariacie szkoły.

Poniżej przedstawiamy galerie zdjęć z różnego rodzaju imprez, w których aktywnie uczestniczyliśmy lub których byliśmy organizatorami.

Otrzęsiny klas pierwszych

Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, zawody Boccia

Zajęcia Sportowe i taneczne 🙂

Walentynki