DLA KOGO?

Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

METODA WARNKEGO W KONTEKŚCIE DYSLEKSJI

Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzeniaAudio-Trainer 3000.

Automatyzacja funkcji przebiega w postaci treningu opracowanego przez Freda Warnke i oparta jest na trzech założeniach:

– automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych,
– automatyzacja półkul mózgowych,
– rozwój i automatyzacja „wzrokowego języka”

TRENING

Urządzenie Audio-Trainer 3000 zostało opracowane w ścisłej współpracy naukowców i audiologów w celu przeprowadzania treningów przetwarzania i spostrzegania centralnego docierających z otoczenia bodźców słuchowych i wzrokowych.

Opisane umiejętności można ocenić w sposób mierzalny i wytrenować korzystając z ośmiu treningów, zawartych w urządzeniu.

  1. Próg kolejności wzrokowej
  2. Próg kolejności słuchowej
  3. Trening słyszenia kierunkowego
  4. Trening różnicowania wysokości dźwięków
  5. Trening synchronicznego wystukiwania rytmu
  6. Trening czasu reakcji
  7. Trening wzorca częstotliwości
  8. Trening różnicowania długości dźwięków

Dodatkową funkcją urządzenia jest możliwość włączenia do każdego treningu dźwięków zakłócających o różnych natężeniach głośności. Ta funkcja trenuje umiejętność wychwytywania stosownych informacji w otoczeniu pełnym dźwięków. Symulowane są tutaj dwa typy dźwięków:
Głosy (szum głosów) – do trenowania zrozumienia mowy w naturalnym środowisku np. w restauracji
Szumy – do trenowania zrozumienia mowy w głośnym otoczeniu.

Dodatkowo zajęcia uzupełniają trening motoryczny i trening lateralny.

KORZYŚCI Z PRACY METODĄ WARNKEGO

Efektywność metody ma solidne podstawy naukowe i jest poparta badaniami.

Wśród korzyści wylicza się:

– poprawa umiejętności czytania i/lub pisania,
– szybsze rozumienie mowy,
– wzmocnienie słyszenia kierunkowego,
– poprawa rozumienia bodźców słuchowych,
– zwiększenie uwagi i koncentracji nawet w trudnych warunkach środowiskowych tj.: hałas, rozmowy,
– treningi opóźniają naturalny proces starzenia się słuchu,
– treningi znacznie poprawiają komfort słyszenia dzięki czemu zmniejszają również poziom stresu podczas pracy ucznia

 

Regulamin terapii Metodą Warnkego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie

1. Na zajęcia terapii Metodą Warnkego uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pozostali uczniowie ZSO.
2. Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: dziecko – terapeuta.
3. Trening Metodą Warnkego odbywa się 1 raz w tygodniu, wymiarze jednej godziny lekcyjnej.
4. Przewidywana ilość sesji 10 – 20 zajęć. Ilość treningów dobierana jest indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka.
5. Terapeuta zapoznaje rodziców/opiekunów z podstawowymi zagadnieniami terapii Metody Warnkego.
6. Rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem treningów musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w terapii.
7. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego dziecka.
8. W sytuacji, gdy terapeuta stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dziecko jest przetrenowane, prowadzący ma obowiązek wstrzymać treningi.
9. Terapia Metodą Warnkego jest nieobowiązkowa dlatego w każdej chwili obie strony (prawny opiekun, terapeuta) podając uzasadnienie może przerwać terapię.
10. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności trenera.
12. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu znajdującego się w pracowni przeznaczonego do terapii.
13. O kwalifikowaniu ucznia do terapii decyduje kolejność dostarczania wymaganej
dokumentacji.
14. Opiekun po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera Metody Warnkego mgr Małgorzatę Silbert