W dniu 3 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzic dziecka zgłoszonego jako kandydat do szkoły nieobwodowej, do dnia 8.kwietnia 2020, potwierdza wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w jeden z następujących sposobów:

  • mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia,
  • telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą publikowane na stronie szkoły.