KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczął działalność Klub Młodego Wolontariusza . Do klubu zgłaszają się uczniowie, którzy mają otwarte serca i chcą pomagać innym.
Opiekunem klubu jest pani psycholog mgr Agnieszka Odrzywolska

KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I DWUJĘZYCZNYMI IM.ORŁA BIAŁEGO W JAWORZNIE – DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Kliknij i Zobacz

PROGRAM

Klubu Młodego Wolontariusza

 Szkolnego Koła Caritas

………………………………………………

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego
w Jaworznie

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”.

                     Jan Paweł II

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

            Głównym założeniem programu Klubu Młodego Wolontariusza przy Gimnazjum nr 4 jest kreowanie postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania . Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Ukierunkowana jest ona na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne. Program zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych:

–       poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji;

–       na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych

            Bardzo ważne jest stwarzanie możliwości kształcenia młodych ludzi z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce  i na świecie po to, aby lepiej mogli angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne. Program jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i zasadniczych oraz grona pedagogicznego. Oferta skierowana jest do osób chcących „pracować” we wszystkich obszarach życia społecznego, a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, ekologii, edukacji, sportu.

 CELE:

Głównym celem programu jest wolontarystyczna aktywizacja oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne. Klub rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej społeczności uczniowskiej. Uczniowie angażowani są w prace na rzecz środowiska lokalnego. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja ze środowiskami defaworyzowanymi (np. seniorów, osób niepełnosprawnych itp.). KMW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą:

 • opiekun lub opiekunowie Klubu;
 • lider Klubu (wybrany spośród uczniów);
 •  członkowie Klubu – uczniowie szkoły.

Planowane efekty działań SKW:

 • zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży;
 •   lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
 • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy
  w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
 • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
 • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;
 •  zapobieganie patologii społecznej;
 •  poznanie struktur działania sektora pozarządowego.

Cele szczegółowe programu SKW:

 • włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;
 •  tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
 •  zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 •  uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 •   rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 •  kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 •  zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 •  kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
 •  budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 •  zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 •  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • przekazywanie wiedzy na temat organizacji pożytku publicznego;
 •  przedstawienie działalności wybranych organizacji;
 • wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży;
 • organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym;
 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
 5. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 6. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
 7. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 Obowiązki wolontariusza:

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach KMW.
 3.  Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4.  Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęć do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
 • odwaga, empatia i otwartość;
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • kultura osobista.

Kodeks etyczny wolontariusza:

Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie– pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny

System rekrutacji:

 • wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu, informujących o działalności SKW oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);
 • informacje w gablocie wolontariatu i gazetce szkolnej;
 • zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;
 • w trakcie roku szkolnego- rozmowy zaangażowanych  wolontariuszy z przyjaciółmi, znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych;

Pisemne zobowiązanie wolontariusza:

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………                                ……………………………

(podpis wolontariusza)                                      (podpis rodzica/opiekuna)

Sposoby ewaluacji:

–       ankieta dla wolontariuszy;
–       sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
–       rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
–       zdjęcia z imprez;
–       strona www wolontariatu;
–       artykuły w prasie szkolnej i lokalnej;
–       podziękowania od osób i instytucji;
–       wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.