KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczął działalność Klub Młodego Wolontariusza . Do klubu zgłaszają się uczniowie, którzy mają otwarte serca i chcą pomagać innym.
Opiekunem klubu jest pani psycholog mgr Angelika Lelek

KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA PRZY GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I DWUJĘZYCZNYMI IM.ORŁA BIAŁEGO W JAWORZNIE – DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Kliknij i Zobacz

PROGRAM

Klubu Młodego Wolontariusza

 Szkolnego Koła Caritas

………………………………………………

w Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego
w Jaworznie

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”.

                     Jan Paweł II

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

            Głównym założeniem programu Klubu Młodego Wolontariusza przy Gimnazjum nr 4 jest kreowanie postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania . Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Ukierunkowana jest ona na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne. Program zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych:

–       poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji;

–       na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych

            Bardzo ważne jest stwarzanie możliwości kształcenia młodych ludzi z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce  i na świecie po to, aby lepiej mogli angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne. Program jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i zasadniczych oraz grona pedagogicznego. Oferta skierowana jest do osób chcących „pracować” we wszystkich obszarach życia społecznego, a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, ekologii, edukacji, sportu.

 CELE:

Głównym celem programu jest wolontarystyczna aktywizacja oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne. Klub rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej społeczności uczniowskiej. Uczniowie angażowani są w prace na rzecz środowiska lokalnego. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja ze środowiskami defaworyzowanymi (np. seniorów, osób niepełnosprawnych itp.). KMW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą:

 • opiekun lub opiekunowie Klubu;
 • lider Klubu (wybrany spośród uczniów);
 •  członkowie Klubu – uczniowie szkoły.

Planowane efekty działań SKW:

 • zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży;
 •   lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
 • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy
  w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
 • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
 • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;
 •  zapobieganie patologii społecznej;
 •  poznanie struktur działania sektora pozarządowego.

Cele szczegółowe programu SKW:

 • włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;
 •  tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
 •  zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 •  uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 •   rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 •  kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 •  zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 •  kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
 •  budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 •  zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 •  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • przekazywanie wiedzy na temat organizacji pożytku publicznego;
 •  przedstawienie działalności wybranych organizacji;
 • wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży;
 • organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym;
 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
 5. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 6. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
 7. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 Obowiązki wolontariusza:

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach KMW.
 3.  Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 4.  Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Cechy wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęć do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
 • odwaga, empatia i otwartość;
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • kultura osobista.

Kodeks etyczny wolontariusza:

Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 Mówić otwarcie– pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny

System rekrutacji:

 • wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu, informujących o działalności SKW oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);
 • informacje w gablocie wolontariatu i gazetce szkolnej;
 • zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;
 • w trakcie roku szkolnego- rozmowy zaangażowanych  wolontariuszy z przyjaciółmi, znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych;

Pisemne zobowiązanie wolontariusza:

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………                                ……………………………

(podpis wolontariusza)                                      (podpis rodzica/opiekuna)

Sposoby ewaluacji:

–       ankieta dla wolontariuszy;
–       sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
–       rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
–       zdjęcia z imprez;
–       strona www wolontariatu;
–       artykuły w prasie szkolnej i lokalnej;
–       podziękowania od osób i instytucji;
–       wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

Opracowanie: opiekun KMW Angelika Lelek


NASZE AKCJE 

KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA – DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Klubu Młodego Wolontariusza
działa na terenie Gimnazjum nr 4 w Jaworznie.
Ta aktywność ewaluowała – początkowo skupiała się na terenie szkoły angażując młodzież do szeregu działań, natomiast po jakimś czasie Klub zaczął eksplorować problemy dzielnicy i miasta, młodzież szukała miejsc, gdzie ich pomoc może być darem.
Klub rozpoczął współpracę ze Świetlicą Środowiskową Podłęże z propozycją konkretnej akcji charytatywnej dla Świetlicy, a dokładniej dla dzieci i młodzieży spędzającej tam swój wolny czas popołudniowy. Wolontariusze zaproponowali przeprowadzenie WARSZTATU KULINARNEGO DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ (III.2015r.) – dzieci przebywające w świetlicy są w różnym wieku i pochodzą z różnych rodzin – często z rodzin problematycznych, w których trudno o dobre relacje rodzinne, pozytywne wzorce czy przekazywanie sobie dobrych uczuć i emocji. Spotkanie z koleżankami i kolegami z gimnazjum było okazją do nawiązania dobrych kontaktów, miłych rozmów, okazania sobie szacunku i akceptacji. Klub Młodego Wolontariusza zatroszczył się wszelkie akcesoria niezbędne do wypieku babeczek – pierwszym etapem była analiza przepisu, przygotowanie ciasta oraz wypiek, a następnym etapem była wspólna zabawa przy dekorowaniu babeczek. Nasi podopieczni byli zachwyceni tematem zajęć oraz profesjonalnym przeprowadzeniem tego warsztatu.

Współprac ze Świetlicą zaowocowała udziałem wolontariuszy w Metropolitalnym Święcie Rodziny 27 maja 2015. Wolontariusze przygotowali dla dzieci i ich rodziców stanowisko dla SuperRodzinki z edukacyjną i integracyjna grą rodzinną pt.: PYTAKI. Oprócz tego wolontariusze byli zaangażowani na każdym stanowisku z konkurencjami sportowymi i intelektualnymi. Podczas imprezy młodzież mocno zaangażowała się w pracę oraz świetnie komunikowali się z dziećmi i ich rodzicami – był to wspaniały doping dla każdej rodziny i wzmacnianie zachowań fair play.

Klub Młodego Wolontariusza zorganizował szereg akcji na terenie szkoły oraz na terenie miasta Jaworzna.

Szkolne akcje to np.:

BABECZKI NIE Z TEJ ZIEMI, akcja, która odbyła się 9 marca 2015r. – z okazji Dnia Kobiet odbyła się charytatywna sprzedaż domowych muffinek i ciasteczek – było to włączenie się do miejskiej akcji Pomalujmy Świat Bernadetty poprzez kwestę na rzecz chorej koleżanki przy okazji Dnia Kobiet; zebrana kwota została przekazana rodzicom Beni z przeznaczeniem na rehabilitację lub bardzo potrzebny remont łazienki,

– warsztaty kulinarne ALE FAJNA BABECZKA dla uczestników Integracyjnego Turnieju Boccia w ZSO, w którym brali udział uczniowie i podopieczni placówek integracyjnych,

– pomoc w organizacji pikniku Pomalujmy Świat Kacpra – była to impreza dla kolegi z gimnazjum, w którym działa Klub; chory na białaczkę Kacper potrzebował wsparcia. Wolontariusze zorganizowali ponadto akcję na terenie szkoły „Pozdrowienia dla Kacpra” – była to seria zdjęć kilkudziesięciu uczniów i pracowników szkoły z pozdrowieniami dla Kacpra,

AKCJA NALEŚNIK – projekt dla Kacpra – również charytatywna sprzedaż na terenie szkoły domowych naleśników; dochód z tego działania wolontariusze przeznaczyli na zakupy niezbędnych akcesoriów do nowego i wyremontowanego pokoju Kacpra,

– akcja Świąteczny Aniołek XII.2014r. – akcja charytatywna wśród rodziców i nauczycieli w szkole oraz na Miejskim Kiermaszu w Jaworznie,

– w ramach współpracy z Caritas diecezji sosnowieckiej wolontariusze przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych na rzecz projektu „PODARUJ KROMKĘ CHLEBA” – zbiórka miała na celu zasilenie w artykuły spożywcze ośrodków CARITAS (placówki dla bezdomnych, dla samotnych matek, jadłodajnie etc.),

– kolejna akcja wspólna z Caritas to zorganizowanie paczek na Ukrainę dla mieszkańców konkretnego miasteczka – odbyła się zbiórka różnych artykułów potrzebnych i udało się przygotować 16 paczek dla 16 ukraińskich rodzin,

„TAK POMAGAM” to działania również wspierane przez Caritas – była to zbiórka w sklepie Biedronka na Osiedlu Podłęże, która odbyła się dwukrotnie – przed świętami w grudniu oraz w marcu; zbiórka polega na dwudniowym zbieraniu artykułów spożywczych w sklepie, a następnie przygotowanie z zebranych darów paczek świątecznych dla potrzebujących uczniów szkoły. Podczas jednej akcji wolontariusze potrafią zebrac około 300-400 kg żywności przeznaczonej później na paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin z terenu szkoły,

– aktualne akcje w bieżącym roku szkolnym: udział w akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów” – zbiórka przyborów szkolnych w Carrefour w sierpniu 2015r., charytatywna aukcja biżuterii robionej przez wolontariuszkę oraz drewnianych aniołów na terenie szkoły.

Chcielibyśmy podkreślić również zaangażowanie młodych wolontariuszy w pomoc osobom niepełnoprawnym, samotny i chorym. Otóż są to działania skierowane do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz dla Hospicjum Homo Homini w Jaworznie. Dla Hospicjum Klub na wiosnę zerwał żonkile ze swojej rabatki Pola Nadziei i kwestował na swoim osiedlu – zebrana kwota została przekazana dla Hospicjum.

Natomiast mieszkańcy DPS są niezwykle dobrze zaopiekowani przez wolontariuszy, ponieważ dla nich ci młodzi ludzie mają genialne pomysły. Z okazji Dnia Seniora w listopadzie 2014r. odbył się projekt Salon Piękności, gdzie mieszkańcy mogli skorzystać z usług kosmetyczno – pielęgnacyjnych wykonywanych przez młodzież (maseczki, manicure, parafinowanie dłoni). Klub zaprosił do współpracy uczennice – fryzjerki z ZSP 3 w Jaworznie, które wykonywały usługi fryzjerskie podczas tej akcji. To spotkanie było okazją do miłych rozmów i zacieśniania więzi międzypokoleniowej. Wolontariusze brali udział również w wernisażu prac plastycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, który odbył się wiosną 2015r. w Teatrze Sztuk w Jaworznie – młodzież mogła podziwiać prace oraz osobiście pogratulować wspaniałego talentu artystom z DPS – Zbigniewowi Mejerowi i Gerardowi Dyjas. Spontaniczną akcją było CIACHO DLA DPS – tuż przed świętami wielkanocnymi 2015r. Klub ogłosił akcję pieczenia ciast dla Domu Pomocy Społecznej na świąteczne śniadanie mieszkańców – odzew młodzieży był ogromny i świąteczny czas w DPS był dzięki temu wyjątkowy. Wolontariusze zaangażowali się również w wielkie przedsięwzięcie, czyli Integracyjny Piknik Rodzinny Domu Pomocy Społecznej 15 maja 2015r., podczas którego służyli pomocą we wszelkich działaniach (roznoszenie posiłków, towarzyskie rozmowy, tańce) tak, aby goście i mieszkańcy czuli się dobrze.

Przedstawiciele Klubu brali udział w Debacie Oxfordzkiej w marcu 2015r., podczas której młodzież ze szkół jaworznickich dyskutowała o szeroko pojętej tolerancji. Wolontariuszki przygotowały się do dyskusji w ramach trzech tez – tolerancja w życiu codziennym, tolerancja religijna oraz tolerancja jako podstawa demokracji.

Aktywność młodych ludzi z Klubu Młodego Wolontariusza potwierdza ich skuteczność w podejmowanych działaniach – są pomysłowi, kreatywni, bardzo zaangażowani w to, co robią i potrafią znaleźć partnera do wspólnych działań.

https://www.facebook.com/KMW.gimnazjum4jaworzno/photos_stream
https://www.facebook.com/KMW.gimnazjum4jaworzno

Dziękujemy za pomoc Kubie!