W ramach realizowanego przez gminę projektu „Vulcan kompetencji w śląskich samorządach” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 przy ul. Matejki 3, 3 i 4 września br. odbędą się debaty poświęcone  badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec miejskich jednostek oświatowych.

Jaworzno przystąpiło do projektu „Vulcan kompetencji w śląskich samorządach” realizowanego przez firmę VULCAN Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą,
  • opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych,
  • objęcie procesem wspomagania wszystkich miejskich jednostek oświatowych w zakresie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Udział w projekcie wzbogaci wiedzę pracowników samorządowych w zarządzaniu oświatą, tworzeniu planów strategicznych i ich wdrażaniu oraz procesowym wspomaganiu szkół. Korzyściami z udziału w przewidzianych w projekcie formach wsparcia są m. in. możliwość budowania wizerunku nowoczesnego i innowacyjnego samorządu poprzez pryzmat lokalnej oświaty, dokonywania analiz słabych i mocnych stron jej funkcjonowania, określenia rekomendacji, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innymi samorządami.

Założenia projektu przewidują również opracowanie długoletniego planu działania na rzecz rozwoju lokalnej oświaty w dialogu z mieszkańcami. Wymiana opinii, poglądów, artykułowanie oczekiwań, a także wypracowywanie rozwiązań, które winny w jak największym stopniu odpowiadać interesom społeczeństwa w obszarze edukacji stanowić będą główny element  zaangażowania społeczeństwa w proces współtworzenia i współdecydowania o kierunkach polityki edukacyjnej, a także we współodpowiedzialność za jakość oświaty i usług edukacyjnych naszego miasta. We wrześniu br. odbywać się będą debaty z zastosowaniem technik pracy warsztatowej, które staną się punktem wyjścia do dyskusji o zmianach z uwzględnieniem możliwości budżetowych miasta.

Debaty poświęcone badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec miejskich jednostek oświatowych odbędą się w dniach:
3 września 2018 r. – zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów
4 września 2018 r. – zapraszamy mieszkańców, pracodawców, przedstawicieli instytucji kultury, sportu etc.

Dodaj komentarz